Надаємо роз’яснення щодо атестації педагогічних працівників
у 2017/2018 навчальному році

Атестація педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році проходитиме відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 та від 08.08.2013 № 1135).

У зв’язку із введенням в дію нового Закону України “Про освіту” надаємо роз’яснення щодо застосування окремих статей цього Закону стосовно організації та проведення атестації педагогічних працівників.

Зокрема, стаття 50 Закону України “Про освіту” визначає атестацію педагогічних працівників як систему заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Відповідно до пункту 3 цієї статті за результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 23 грудня 2015 року №1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння”).

Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

- має освіту, яка відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовим актам у галузі освіти;

- виконує посадові обов’язки у повному обсязі;

- пройшов підвищення кваліфікації.

Відповідно до зазначеної вище постанови, за підсумками атестації (пункт 6) педагогічним працівникам з освітнім ступенем магістра, присвоюються кваліфікаційні категорії (пункт 2) та педагогічні звання (пункт 3).

Цією постановою (пункт 5) кваліфікаційна категорія присвоюється у разі призначення на посаду педагогічного працівника, на якій передбачено її присвоєння:

- особі, яка вперше призначається на таку посаду, - “спеціаліст”;

- особі, яка має науковий ступінь, - “спеціаліст вищої категорії”.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2 підпункту 2) розділу XV. “Прикінцеві та перехідні положення” в останній чинній редакції від 16 січня 2016 року Закону України “Про вищу освіту”, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Таким чином, особам, які здобули вищу освіту на початковому (“молодший бакалавр”, “молодший спеціаліст”) та першому (“бакалавр”) рівнях вищої освіти за підсумками атестації встановлюються тарифні розряди.

Вимоги щодо виконання посадових обов’язків педагогічних працівників визначаються Конституцією України, Законом України “Про освіту” (стаття 54 пункт 2) Коексом законів про працю України, спеціальними законами, колективним і трудовим договорами, установчими документами закладу освіти.

У 2017/2018 навчальному році при атестації педагогічних працівників до уваги братимуться:

-курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та інші види підвищення кваліфікації, що відповідають вимогам спеціальних законів;

-довгострокове підвищення кваліфікації та короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, “круглі столи” тощо), стажування педагогічних працівників професійних та професійно-технічних закладів освіти відповідно до наказу МОН України від 30 квітня 2014 року № 535;

-довгострокове підвищення кваліфікації та короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, “круглі столи” тощо), стажування педагогічних працівників закладів передвищої та вищої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48.

Разом з тим, стаття 59 (пункт 2) Закону України “Про освіту” визначає види та форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме: навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо у інституційній, дуальній, на робочому місці (на виробництві) формах.

Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, або в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб.

Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної ради.

Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний працівник.

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Починаючи з 2018 року при плануванні підвищення кваліфікації педагогічних працівників необхідно враховувати вимоги статті 59 Закону України “Про освіту”, зокрема абзацу третого частини другої цієї статті, який набуває чинності з 01.01.2018 року, та відповідних спеціальних законів: “Про загальну середню освіту”, “Професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про вищу освіту”.


Атестація педагогів: Що? Де? Коли?

Процедура атестації педагогічних працівників триває ледь не увесь навчальний рік. Нелегко всі процеси тримати в голові — що й коли підготувати, виконати…

Розкладімо по поличках…

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою щодо працівників: визначають відповідність займаній посаді встановлюють рівень кваліфікації присвоюють кваліфікаційну категорію/педагогічне звання. Перевірте себе Тест «Організація атестації педагогічних працівників»

Хід атестаційного процесу умовно можна поділити на два семестри — на півріччя навчального року. Перше півріччя 2017/2018 навчального року До 20 вересня — створити атестаційну комісію

Для цього керівник навчального закладу видає наказ, яким: створює атестаційну комісію затверджує склад комісії. Атестаційна комісія діє один рік — до формування її нового складу.

Персональний склад комісії протягом року може змінюватися. Зауважте! До складу комісії можна включити не лише працівників навчального закладу, а й представників наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою). До 10 жовтня — подати всі документи

Керівник навчального закладу має подати атестаційній комісії список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. У списку зазначають також: результати попередньої атестації строки проходження працівниками підвищення кваліфікації.

У цей самий строк атестаційна комісія приймає заяви від педагогічних працівників про: позачергову атестацію перенесення строку атестації.

Зауважте!

Підстав для позачергової атестації дві: заява працівника подання керівника чи педагогічної ради навчального закладу.

До 20 жовтня — затвердити списки та графік роботи Атестаційна комісія має провести своє перше засідання, розглянувши питання щодо: затвердження: а) списків педпрацівників, які атестуються б) графіка роботи атестаційної комісії ухвалення рішення про перенесення строку чергової атестації (хоча можна й в інші строки) тощо.

Педагогічних працівників обов’язково ознайомлюють із графіком проведення атестації під підпис. Читайте за темою в електронному журналі Приймання дітей до першого класу спеціалізованої школи: за конкурсом чи ні

Облаштовуємо приміщення для проведення ЗНО: чек-ліст для керівника До, під час, після: обов’язки керівника, заступника керівника екскурсійної групи

Друге півріччя 2017/2018 навчального року До 1 березня — подати характеристики діяльності педагогів

Керівник навчального закладу має надати атестаційній комісії характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період. За 10 днів — не пізніше! — до власне атестації педагогічного працівника ознайомлюють із характеристикою.

До 15 березня — вивчення професійної діяльності педпрацівника Згідно з затвердженим графіком роботи атестаційна комісія вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються.

До 1 квітня — завершити роботу атестаційної комісії

Атестаційна комісія навчального закладу вчасно завершує вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються, та оформлює атестаційні листи.

Якщо щодо педагогічного працівника ухвалили позитивне рішення, то протягом 5 днів після підсумкового засідання атестаційної комісії керівник навчального закладу видає наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів).

У триденний строк наказ: доводять до відома педагогічних працівників під підпис подають копію в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1398-atestatsya-pedagogv-shcho-de-koli

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
атестації педагогічних працівників на 2017-2021р.
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.
1 Оніщук Г. Ф. 1 Главацька М. С. 1 Козловська Т. С. 1 Сидорчук М. М. 1 Оніщук В. С.
2 Павлюк Г. І 2 Вознюк Г. А. 2 Шлай М. В. 2 Ярмолюк С. О. 2 Ковальчук С. В.
3 Калькова Л. М. 3 Кирилюк О. Л. 3 Ковальчук О. Л. 3 Кирилюк Г. Ю. 3 Ляшук Ю. В.
4 Дручок Л. М. 4 Ковальчук П.М. 4 Романець Н. І. 4 Сидорчук О. А. 4 Сокол Н. А.
5 Оніщук В. М. 5 Бутеєць Н. М.(позачер.) 5 Белікова І. С. 5 Павлюк Л. В. 5 Оніщук А. А.
6 Кирилюк К. Г. 6 Оніщук А. М. 6 Копитюк Л. І. 6 Демчук Л. М.
7 Бурик М. М. 7 Сокол Т. Л.
8 Панасюк Л. А. 8 Чучко А. М.
9. Панасюк О. Л.
10 Бурик С. А.
Матеріали для організації
атестації педагогічних працівників у 2017/2018 н.р.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ “Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу на 2017/2018 навчальному році”

Форма атестаційного листа

Форма поінформованої згоди

Кiлькiсть переглядiв: 566

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Календар

Попередня Жовтень 2022 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31