/Files/images/kabnet/анг.png

/Files/images/Семінар_15.03.png

***********

Кабінет англійської мови в школі є дієвим помічником у навчально-виховній роботі вчителів іно­земної мови, систематичному підвищенню їхньої фахової та методичної кваліфікації, сприяє моти­вації вивчення предмету, творчому осмисленню та ефективному засвоєнню навчального матеріалу учнями, висвітленню їхніх навчальних досягнень. Це місце, яке є також для школярів осередком англомовної культури.

Зміст роботи кабінету визначається згідно По­ложення про навчальні кабінети загальноосвіт­ніх навчальних закладів, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 601 від 20.07.04 («Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України» № 21-22/2004 р,), на­вчальними планами і програмами, планами позакласної роботи з іноземних мов. І від оформлення кабінету, його наповнення, від ретельної організації роботи залежить, на­скільки ефективно він виконуватиме свої функції. У кабінеті англійської мови є постій­ні та змінні експозиції. До постійних належать, розміщені над дошкою, портрети англійських та американських письменників та такі вислови: So many languages you know, so many times you are a man. Постійними є також стенди «Державна сим­воліка України», “The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” (карта, прапор, герб), “The USA”, “Washington”, “London”, “The Adjective”, “The Noun”, “The Adverb”, “Irregular verbs”, “The Numeral” “The Pronoun”, “The English Alphabet”.

До змінних експозицій належать “Your Helpers” (представляє посібники, словники, До­відники, медіадиски, які стануть у пригоді учням під час вивчення мови, підготовки до уроків, ДПА, ЗНО); “The Best Projects” (виставка най­кращих учнівських робіт), “At the Lesson” (приклади завдань, зразки ви­конання письмових робіт, монологічного і діало­гічного мовлення, пам’ятки, граматичні таблиці, орієнтовані тестові завдання з усіх видів мовлен­нєвої діяльності тощо); “It’s Interesting to Know” (інформація соціокультурного змісту щодо англо­мовних країн, цікаві факти). У кабінеті зібрано бібліотеку науково-популярної, довідково-інформаційної, методичної літератури, словників, журналів і газет на англійській мові. Кабінет поповнюється періодичними виданнями, наше методичне об'єднанні вже давно передплачує журнал «Англійська мові та література». Наявні аудіододатки до підручників англійської мови, електронні презентації (лексичні, граматичні країнознавчі, тематичні), комп’ютерні навчальні програми, розвиваючі ігри, а також технічні засоби навчання. Згідно вимог до навчальних кабінетів, оформлено папки з матеріалами «Нормативно-правої документи», «Навчальні програми з іноземних мов» , «Методичні рекомендації з викладан­ня іноземних мов», «Кален­дарне планування викладання англійської мови». Постійно працюю над добірками індивідуаль­них завдань для учнів, матеріалами для контроль­них зрізів знань з аудіювання, читання, говорін­ня, письма, тематичного оцінювання, тестовими завданнями у форматі ЗНО.

Проводимо роботу з обдарованими учнями, з учнями. Розроблено рекомендації й проводимо кон­сультації з підготовки школярів до ДПА, ЗНО, олімпіад і конкурсів з англійської мови. Велику увагу приділяю підбору навчальної на­очності, яка б зацікавила, здивувала учнів, спри­яючи довгостроковому запам’ятовуванню лексич­них одиниць, граматичних структур і явищ, мов­леннєвих зразків. У кабінеті організовано заходи, спрямовані на підвищення рівня знань з англійської мови: тижні англійської мови Успішна робота кабінету залежить від ретель­ного планування (перспективний, річний план ро­боти кабінету).

/Files/images/nozemna/DSC01808.JPG/Files/images/nozemna/DSC01813.JPG/Files/images/nozemna/DSC01815.JPG/Files/images/nozemna/DSC01816.JPG/Files/images/nozemna/DSC01819.JPG/Files/images/nozemna/DSC01820.JPG


ПЛАН РОБОТИ

кабінетуіноземної мови на 2017/2018 н.р.

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відпо відаль ний за виконання Від мітки про виконання
1. Організаційна робота
1.1 Обрати Раду кабінету, розподілити обов'язки між членами Ради До 01.09.2017
1.2 Регулярно проводити засідання Ради кабінету 1 раз на місяць
1.3 Скласти графік чергування учнів у кабінеті До 10.09.2017
1.4 Силами активу учнів проводити прибирання кабінету Щоп'ятниці
1.5 Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету До 01.11.2017
1.6 Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті До 01.09. 2017
1.7 Провести роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності: а) правила роботи в кабінеті; б) правила пожежної безпеки; в) права та обов'язки учнів; г) єдині вимоги до учнів Протягом навчального року
1.8 Скласти розклад роботи кабінету До 10.09.2017
1.9 Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги Протягом навчального року
1.10 Оформити: а) паспорт кабінету; . б) акт-дозвіл на експлуатацію кабінету; До 10.09.2017
2. Навчально-методична робота
2.1 Систематизувати і підібрати матеріали до тематичних папок: а) США б) Велика Британія в) Нова Зеландія г) Австралія д) Канада є) Наука та винаходи (9-11 класи) ж) Спорт (6-7 класи) з) Граматичний матеріал за темами програми Протягом року
2.2 Поповнити папки: — Письменники та їх твори — Україна Травень 2018
2.3 Підготувати роздавальний матеріал (малюнки, ілюстрації, завдання) Протягом навчального року
2.4 Роздавальний матеріал у схемах і таблицях для 2—11 класів (граматичні теми) Протягом навчального року
2.5 Скласти тематичні кросворди, ребуси Протягом навчального року
2.6 Скласти тестові завдання різних рівнів (2—11 класи) за програмою Протягом навчального року
2.7 Скласти контрольні роботи (2 -І 1 класи) за програмою Грудень 2017
2.8 Підібрати тренувальні матеріали, завдання до олімпіад І, II турів Постійно
2.9 Продовжити роботу з апробації електронних засобів навчального призначення Протягом навчального року
2.10 Оформити постійно діючий стенд «Сьогодні на уроці» Вересень 2017
2.11 Постійно поповнювати папку нормативними документами з питань роботи кабінету Протягом навчального року
2.12 Спланувати і провести уроки за обраними методичними темами Протягом навчального року
2.13 Організувати обмін передовим педагогічним досвідом серед членів шкільного методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного напрямку Протягом навчального року
2.14 Поповнити тематичні папки: — Готуємось до ЗНО та ДПА; — Нормативні документи Грудень 2017 Грудень 2017
2.15 Організувати в кабінеті методичний куточок Вересень
2.16 Спланувати і провести уроки відкритої думки: «Світ кіно та театру»; «Їжа, страви, магазин». Жовтень Листопад
2.17 Поповнювати методичними матеріалами персональну сторінку вчителя на сайті загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника с. Чорниж
2.18 3 метою забезпечення «Єдиних вимог до усного і писемного мовлення» організувати виставку «Кращі зошити і словники учнів» Листопад 2017
3. Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету
3.1 Поповнити фонотеку До 01.10.2017
3.2 Оформити інформацію. Граматичний матеріал. Країнознавчий матеріал. Лексичний матеріал Вересень 2017
3.3 Поповнити кабінет екранно-звуковими посібниками Протягом навчального року
3.4 Оформити передплату на періодичну пресу з іноземних мов Вересень 2017
3.5 Поповнити кабінет граматичними і лексичними таблицями Жовтень 2017
3.6 Організувати виготовлення наочних посібників силами учнів Протягом семестру
3.7 Поповнити бібліографічний фонд кабінету довідковою літературою Протягом семестру
4. Позакласна робота
4.1 Організувати проведення педагогічних консультацій для учнів 2-11 класів Жовтень 2017
4.2 Організувати роботу ініціативної групи учнів 5-11 класів з метою оформлення і розмноження навчально-методичних матеріалів Протягом року
4.3 Організувати і провести для 8— 11 класів олімпіади з англійської мови. Для цього: - з метою підготовки до олімпіади для кожного класу розробити тренувальні завдання; - проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіади Вересень — листопад
4.4 Організувати проведення співбесід, консультацій, індивідуальних та групових співбесід Грудень 2017
4.5 Організувати та провести захід до Дня Європи Квітень 2018
4.6 Провести конкурс «Великобританія для мене...» Лютий 2018
4.7 Систематизувати творчі роботи учнів і оформити відповідні папки Жовтень 2017 Травень 2018
5. Інформаційно-бібліографічна робота
5.1 Вивчити склад фонду бібліотеки школи з проблем методики викладання іноземних мов, педагогіки і психології: статистичним методом; бібліографічним методом Жовтень 2017 Грудень 2017
5.2 Поповнити бібліографічний каталог новими надходженнями до бібліотеки Протягом навчального року
5.3 Організувати книжкову виставку: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови; Діючі підручники і посібники у 2017/2018 н. р. Жовтень 2017
5.4 Взяти участь у замовленні літератури для бібліотеки школи і кабінету Жовтень 2017
5.5 Вилучити з бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу Вересень 2017
5.6 Укомплектувати бібліотеку кабінету підручниками та літературою відповідно до вимог навчальних програм Вересень 2017
5.7 Підтримувати зв'язок із бібліотекою школи, села Постійно
5.8 Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Живи, книго!» Протягом семестру
5.9 Створити картотеки: періодичних видань; — технічних засобів навчання; — з актуальних питань, необхідних для засвоєння навчальної програми; — навчальної літератури; — методичної літератури; — довідкової літератури; — навчально-наочних посібників; — навчально-наочних посібників; — екранно-звукових посібників Грудень 2017 Вересень 2017 Жовтень 2017 Жовтень 2017 Листопад 2017 Листопад 2017 Жовтень 2017
5.10 Провести акцію «Подаруй книгу школі!» Квітень 2018

Завідувач Козловська Т.С.

Кiлькiсть переглядiв: 648

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Календар

Попередня Жовтень 2022 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31